Rådgjevande utval

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har oppretta eit fagleg rådgjevande utval. I vedtektene til nasjonalparkstyret, pkt.9, står det følgjande om rådgjevande utval:

9. RÅDGJEVANDE UTVAL

Styret skal oppnemne eit rådgjevande utval. Utvalet skal bestå av representantar for dei
ulike interessene i området, som m.a. grunneigarar, offentlege organ som det angår særleg som til dømes friluftsråd, næringsliv, frivillige organisasjonar, m.a. natur- og miljøorganisasjonar og liknande. Nasjonalparkstyret bør ha minst eit årleg dialogmøte med rådgjevande utval.

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:30.11.2016)

2018

(Publisert:09.10.2018 Sist endret:18.10.2018)

2016

(Publisert:24.11.2016 Sist endret:30.11.2016)

2015

(Publisert:03.03.2015 Sist endret:04.03.2015)

2013

(Publisert:11.10.2013 Sist endret:06.12.2013)