Fuglelivet i Reinheimen

Fuglelivet er ein viktig del av det biologiske mangfaldet, og vi let oss fascinere av fuglane sin flukt, song og fargerike fjærdrakt. Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Oppland har utarbeidd ei artsliste for Reinheimen. Den enkelte art er lenka opp til artsomtale på NOF sine heimesider. (http://www.birdlife.no/). Det er også laga ein oversikt over rødlista artar.

 

Observerte fuglearter i Reinheimen nasjonalpark med landskapsvernområder pr. 01.01.2010.              

Antall påviste arter: 

 125

Antall arter påvist hekkende:  

67

Antall arter som antas å hekke:

37

 

 

Klikk på artsnamn og les omtale og sjå bilete av arten slik den er presentert på Norsk ornitologisk forening sine heimesider.

Tegnforklaring: 

H:        Hekking konstatert, eller tydelige indikasjon på hekking.

h:         Mulig/sannsynlig hekkefugl.

O:        Observert uten indikasjon på hekking.

Rødlistearter er uthevet med kursiv i tabellen.

 

 

Art 

Forekomst 

Kortnebbgås

O

Brunnakke  

h

Krikkand 

H

Stokkand 

H

Toppand  

H

Bergand 

h

Havelle 

H

Svartand 

H

Sjøorre 

H

Kvinand 

h

Laksand 

H

Lirype 

H

Fjellrype 

H

Orrfugl  

H

Storfugl  

H

Storlom 

h

Storskarv 

O

Gråhegre 

O

Havørn  

O

Myrhauk  

O

Hønsehauk 

h

Spurvehauk 

h

Fjellvåk 

H

Kongeørn  

H

Tårnfalk  

H

Dvergfalk 

H

Jaktfalk  

H

Trane  

O

Sandlo 

H

Boltit  

H

Heilo 

H

Vipe 

H

Temmincksnipe 

H

Fjæreplytt 

H

Myrsnipe 

H

Brushane 

h

Art 

Forekomst 

Enkeltbekkasin  

H

Rugde 

H

Småspove 

h

Rødstilk  

H

Gluttsnipe  

H

Skogsnipe 

h

Grønnstilk  

h

Strandsnipe 

H

Svømmesnipe 

H

Fjelljo 

H

Fiskemåke 

H

Sildemåke 

O

Gråmåke 

O

Makrellterne 

O

Rødnebbterne 

O

Ringdue 

H

Turteldue

O

Gauk 

H

Hubro 

h

Snøugle 

O

Haukugle 

h

Spurveugle 

h

Jordugle 

h

Perleugle 

H

Tårnseiler 

O

Vendehals 

h

Gråspett 

h

Svartspett 

O

Flaggspett 

H

Tretåspett  

h

Fjellerke  

H

Sandsvale 

O

Låvesvale 

O

Taksvale 

H

Trepiplerke 

h

Heipiplerke 

H

Gulerle  

H

Vintererle 

O

Linerle 

H

Fossekall 

H

Gjerdesmett 

h

Jernspurv 

H

Rødstrupe 

H

Blåstrupe 

H

Rødstjert 

H

Buskskvett  

H

Steinskvett  

H

Art 

Forekomst 

Ringtrost  

H

Svarttrost 

h

Gråtrost  

H

Måltrost  

H

Rødvingetrost  

H

Duetrost 

h

Gulsanger 

h

Munk  

h

Hagesanger  

h

Møller 

h

Løvsanger  

H

Fuglekonge  

H

Gråfluesnapper 

H

Svarthvit fluesnapper 

H

Granmeis  

H

Lappmeis  

O

Toppmeis 

h

Svartmeis  

h

Kjøttmeis 

h

Trekryper 

h

Tornskate 

h

Varsler 

H

Nøtteskrike 

h

Lavskrike 

H

Skjære 

h

Nøttekråke 

O

Kaie 

O

Kråke 

H

Ravn 

H

Stær  

H

Bokfink 

H

Bjørkefink 

H

Grønnsisik 

h

Bergirisk 

h

Gråsisik 

H

Korsnebb sp. 

h

Konglebit  

h

Dompap  

h

Lappspurv  

H

Snøspurv 

H

Gulspurv 

O

Sivspurv 

H

(Publisert:19.03.2013)