Tiltak og prosjekt

Verneområdeforvaltningen gjennomfører hvert år flere tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilrettelegging. Verneområdestyret for Nordkvaløy og Rebbenesøy kan hvert år melde inn behov om midler til sentrale styresmakter. Dette skjer som regel i tett samarbeid  med det lokale naturoppsynet (SNO). Lokale organisasjoner, bygdelag og turlag kan også være sentrale i gjennomføringen av prosjekt.

(Publisert:12.10.2012 Sist endret:30.01.2014)

Planlagte tiltak

Bord og benker på fergeleiet i MIkkelvik

Verneområdestyret har utabeidet flere kortvarige tiltaksplaner de siste årene. Tiltaksplanene er et plandokument med prioriteringer knyttet til skjøtsel, tilrettelegging og investeringer i Nordkvaløy og Rebbenesøy landskapsvernområde for det kommende året.

(Publisert:14.01.2013 Sist endret:21.01.2020)

Bestillingsdialogen

Hvert år blir det bevilget penger til tiltak i verneområdene over statsbudsjettet. En egen pott er satt av til tiltak i større verneområder. I samarbeid mellom Statens Naturoppsyn (SNO) sentralt og Miljødirektoratet blir denne potten fordelt til de ulike verneområdestyrene. Bestillingsdialogen er en årlig prosess som alle Verneområdestyrer og alle Fylkesmenn har med SNO der en melder inn hvilke ...

(Publisert:14.01.2013 Sist endret:21.01.2020)

Rapporter

Skilt med Kronprins Haakons signatur

Her kan du gå inn å lese rapporter på verneområdestyrets aktiviteter.

(Publisert:08.12.2014 Sist endret:28.01.2020)