Planer og publikasjoner

(Publisert:18.12.2012 Sist endret:30.01.2014)

Besøksstrategi

Besøksstrategien for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapvernområde er en plan for hvordan forvaltningen ønsker at besøkende skal møte verneområdet. Forvaltningen av landskapsvernområdet skal gi gode opplevelser til dem som beslker området, bidra til lokal verdiskapning og forståelse for vernet på yttersida. Under her ligger verneområdestyrets vedtatte besøksstrategi

(Publisert:11.01.2019)

Forvaltningsplan

Verneområdestyret vedtok på styremøte 23. november 2017 forvaltningsplan for Nordkvaløya - Rebbenesøya landskapsvernområde. Rådgivende utvalg har vært med i prosessen. Utkastet har vært på faglig gjennomgang i Miljødirektoratet, samt lagt ut offentlig til høring. Alle grunneiere fikk tilsendt høringsutkast. 

(Publisert:20.12.2012 Sist endret:19.01.2018)

Kongelig resolusjon

Nordkvaløy - Rebbenesøy landskapsvernområde ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd den 4. juni 2004. Her kan du lese kongelig resolusjon.

(Publisert:20.12.2012)

Kvartærgeologisk vurdering

I 2007 ble kvartærgeologiske elementer i verneområdet kartfestet, beskrevet og vurdert. Arbeidet ble gjort av Jakob Møller og Per Tore Fredriksen.

(Publisert:18.12.2012)

kulturlandskap og vegetasjon

Miljøfaglig utredning AS kartla i 2007 naturtyper, vegetasjon og flora i verneområdet. Arbeidet ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms. Det ble levert en egen rapport fra kartleggingen

(Publisert:18.12.2012)

Kulturminner og kulturmiljø

Troms fylkeskommune, kulturetaten registrerte i 2008 kulturminner, kulturmiljø og verneverdig bygningsmiljø i landskapsvernområdet. Arbeidet ble gjort på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms. Det er levert en rapport med resultater fra registreringen og råd om skjøtsel og hensyn.

(Publisert:18.12.2012)

Landskapsanalyse

På oppdrag fra Fylkesmannen i Troms har Miljøfaglig utredning AS gjort en beskrivelse og evaluering av landskapet i verneområdet. Området ble befart av dem i 2007, og de har levert en rapport med vurderinger og anbefalinger.

(Publisert:18.12.2012)