Høring av besøksstrategi for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde

Verneområdestyret for Nordkvaløya-Rebbenesøya landskapsvernområde har utarbeidet et forslag til besøksstrategi for landskapsvernområdet. Forslaget legges nå på høring, med høringsfrist 7. desember. Høringsuttalelsene vil bli behandlet av verneområdestyret før utkastet sendes til Miljødirektoratet for endelig godkjennelse.

Dokumentene vil kun ligge ute elektronisk, og ligger tilgjengelig på denne siden. Dersom det er behov for papirkopi, kan verneområdeforvalter, Oddrun Skjemstad kontaktes: fmtrods@fylkesmannen.no, eller på telefon: 77 64 22 18.

Strategien vil legges fram for rådgivende utvalg på møte 4. desember. I tillegg vil høringen annonseres i avisa Nordlys og sendes direkte til Karlsøy kommune og ulike lag og foreninger.

Høringsuttalelser sendes til Nordkvaløya-Rebbenesøya verneområdestyre, Fylkesmannen i Troms, Pb 6105, 9291 Tromsø  eller på e-post: fmtrpostmottak@fylkesmannen.no. Merkes "uttalelse besøksstrategi Nordkvaløya-Rebbenesøya lvo"

Her kan du gå inn å lese utkast til strategi.

(Publisert:11.10.2018 Sist endret:12.10.2018)