Høring - Besøksstrategi Skarvan - Roltdalen - Sylan

Nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen og Sylan/Tjohkeli-Råalten jih Bealjehki åålmegemietjieståvroe har lagt ut forslag til besøksstrategi for Skarvan og Roltdalen/ Tjohkeli-Råalten nasjonalpark og Sylan/Bealjehki landskapsvernområde på høring.

 Frist for innspill er utsatt til 10.10.2019.

Høringen er åpen og alle som ønsker det kan komme med innspill.

Åpent informasjonsmøte 26.09.2019 kl 18.00 Program

Besøkstrategien beskriver informasjonstiltak og tilrettelegging i og i randsonen av verneområdene. Valgene er gjort med basis i kartlegging av sårbar natur, hensyn til reindrift og spørreundersøkelse blant de besøkende. Selve besøkstrategien er kommet fram gjennom diskusjoner der nasjonalparkstyret, rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg har vært aktivt med.

Formålet med besøksstrategien er:

  • Styrke vernet av naturverdiene i alle de berørte verneområdene.
  • Ivareta eksisterende naturbasert næringsutøvelse, som samisk reindrift, jakt, fiske og beitenæring.
  • Øke kvaliteten på besøksforvaltningen i tilknytning til Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde.
  • Økt bevisstgjøring om verneområdene hos reiselivsbedriftene og den besøkende.
  • Økt begeistring og stolthet i lokalmiljøet.
  • Ringvirkninger i form av økt verdiskaping i bygdene rundt verneområdene.

Høringsbrev - Besøksstrategi for Skarvan og Roltdalen og Sylan

Besøkstrategi Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde - Høringsutkast 19.06.2019

Vedlegg til besøkstrategien - reiselivsbedrifter

(Publisert:24.06.2019 Sist endret:02.10.2019)