Flott natur, ro og fred trekker folk til fjells

Brukerundersøkelsen i Skarvan og Roltdalen og Sylan 2016 viser at det er størst interesse for vanlige tradisjonelle fotturer til fots eller på ski. Områdene brukes til alle årstider, men mest om sommeren. Det er klart flest nordmenn som besøker områdene våre. Naturopplevelser og villmark sammen med ro og fred er det som betyr mest for de som ferdes her. Nasjonalparkstatus har lite å si for valget av turområdet for nordmenn, mens dette betyr mer for utenlandske gjester.

Sommeren 2016 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde. Nå vet vi mer om hva folk ønsker og hvem de er. Informasjon med kart, turforslag og beskrivelser av attraksjoner er etterspurt vare hos turfolket.

Ønsker bedre merking og skilting

Brukerne er stort sett førnøyd med tilrettelegging som klopplegging over myrer m.v., men det pekes spesielt på behov for bedre merking og skilting. De aller fleste vil gå på sti, bare 4% oppgir at de går bare utenfor for sti. Det er svært ulike meninger om stiene bør kunne brukes til sykling og/eller ridning, relativt jevnt fordelt fra helt enig til helt uenig.

Mange overnatter i verneområdene eller i randområdene. Turisthytte er mest dominerende overnattingssted. Flerdagsturene er i snitt på 4-5 dager. Det pekes spesielt på behovet for bedre offentlig kommunikasjon til/fra innfallsportene og mer informasjon om attraksjoner, serverings- og overnattingssteder i og rundt områdene. Blant de som svarte er det liten interesse for ulike former for moderne friluftsliv, og aller minst for motoriserte utendørsaktiviteter.

 Nordmenn dominerer

Av de som registrerte seg i besøkskassene var 82% nordmenn. Dette er en høy andel sammenlignet med andre nasjonalparker i Norge. Av utlendinger dominerer svensker, deretter tyskere og nederlendere. Andelen av lokalt bosatte som bruker områdene er på 25%. Områdene brukes av folk i alle aldre og av begge kjønn, men det er flest i aldersgruppen 46-60 år.

Gjennomføring av undersøkelsen

11 selvbetjeningskasser med spørreskjema ble satt ut ved kjente innfallsporter rundt verneområdene, samt inne i områdene ved Schulzhytta og Djupholma. Ca 2500 svarte på brukerundersøkelsen. Det anses som en god oppsluttning sammenlignet med andre tilsvarende undersøkelser. 432  av disse igjen ble med  på en omfattende etterundersøkelse. I tillegg har vi ferdselsstellere på enkelte lokaliteter. Nasjonalparkstyret har derfor et stort og omfattende materiale som vil være et godt grunnlag for å utarbeide besøksstrategi for disse områdene. Resultatene vil også være interessante for de som driver ulike former for tjenestyting og turisme i og rundt Skarvan og Roltdalen nasjonalpark og Sylan landskapsvernområde.

Se hele brukerundersøkelsen NINA-rapport 1377

(Publisert:18.08.2017)