Planer og publikasjoner

Mange planar og publikasjonar eksisterer for Nærøyfjorden verneområde, issolei er ein av plantane som veks der.
Mange planar og publikasjonar eksisterer for Nærøyfjorden verneområde, issolei er ein av plantane som veks der., Foto: Allan Hey


Kongeleg resolusjon

Kulturlandskapet ved Stokko er eit av mange verdifulle kulturlandskap i Nærøyfjorden landskapsvernområde

Kongelege resolusjonar er avgjerder tekne av regjeringen samla i statsråd under leiing av Kongen. Resolusjonen er vedteken på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget og ferdige prosessar om avgrensing av områda og verneforskrifter. Kongen i statsråd gav ut Kongeleg resolusjon forslag om vern for Nærøyfjorden landskapsvernområde 08.11.2002. Frå 1991 ligg og Kongeleg resolusjon for verneplan for ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:10.01.2019)

Forvaltningsplan

Stigen gard er døme på korleis grunneigar og styresmakter samarbeidar om skjøtsel av verneområde.

Forvaltningsplan skal vere eit praktisk hjelpemiddel for å fremje føremålet med vernet. Han skal vere ein konkret rettleiar i høve forskrifta i skjøtsel og bruk av området for forvaltningsstyresmakt, grunneigarar og andre. Forvaltningsplanen vart godkjent i oktober 2007. Då etter utfyllande planprosess med møter, høyringar og innarbeiding av merknader. // Forvaltningsplan Vestnorsk ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:11.01.2013)

Verneforskrifter

Nærøyfjorden verneområde har både rik flora og fauna i tilleg til det unike kulturlandskapet

Verneforskriftene inneheld rammene for vernet og fortel om kva offentlege aktørar som har forvaltningsansvar i områda. Dei  inneber vernereglar for landskapet, plantelivet, dyrelivet, kulturminne, ferdsel, motorferdsel, forureining og støy i verneområdet. Det gjelder fem verneforskrifter i området: // Grånosmyrane naturreservat // Nordheimsdalen naturreservat // Nærøyfjorden ...

(Publisert:08.01.2013 Sist endret:03.07.2020)

Besøksstrategi

Besøksstrategien er eit verktøy for å ivareta verneverdiane samtidig somein legg til rette for besøkande og lokal verdiskaping. Den skisserer ein planfor tilrettelegging, styring av ferdsel, kunnskapsformidling og informasjon tilbesøkjande.

(Publisert:03.07.2020)

Skjøtselsplan

Tunet på Nedbergo

Skjøtselsplanar er dokument med plan for skjøtsel av kulturlandskapet og vedlikehald av ferdselsvegar. 

(Publisert:22.03.2013 Sist endret:03.07.2020)

Brosjyre, rapportar og årsmelding

Det er ulike behov for informasjon og rapportering for ulike institusjonar og prosjekt innanfor verneområda.  På denne sida finst utgjevne  brosjyrar og publikasjonar for området. Årsrapport: // Årsrapport 2017 Statens naturoppsyn //  Statens naturoppsyn 2013 //  Statens naturoppsyn 2012 Informasjonsbrosjyre: // Styvi // Vestnorsk fjordalandskap // Nærøyfjorden ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:12.03.2019)