Skjøtselsplan for Dyrdal er godkjent

Dyrdal i Nærøyfjorden
Dyrdal i Nærøyfjorden, Foto: Anbjørg Nornes

Planen for skjøtsel og tilrettelegging i Dyrdal i Nærøyfjorden er godkjend etter at eit framlegg har vore ute på høyring. Planen omhandlar skjøtsel og tilretteleggingstiltak i Dyrdal.

Skjøtselsplanen omfattar areal både utafor og innafor Nærøyfjorden landskapsvernområde, og er difor godkjent av både Nærøyfjorden verneområdestyre og Fylkesmannen. Skjøtsel av kulturlandskapet er avgjerande for å klare å ta vare på verdiane her. Planen peikar på område som må prioriterast og kva tiltak som bør setjast i verk.

(Publisert:29.10.2014 Sist endret:18.03.2020)