Styredokument

Kongevegmarsjen frå Bleiklindi til Styvi vert arrangert årleg. Her er frå marsjen i 2012
Kongevegmarsjen frå Bleiklindi til Styvi vert arrangert årleg. Her er frå marsjen i 2012, Foto: Anbjørg Nornes


Protokoll styremøte

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Nærøyfjorden verneområdestyre. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og styret er vedtaksmynde.  

Protokoll arbeidsutvalsmøte

Protokoll for arbeidsutvalet for Nærøyfjorden verneområdestyre er den offisielle møteboka for utvalet. Utvalet kan handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane. Sekretariatet utarbeidar saksutgreiing med framlegg til vedtak og utvalet er vedtaksmynde.

Sakspapir / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg vert sendt ut til nasjonalparkstyret / arbeidsutvalet i forkant av møtet. Styret / utvalet har forvaltningsmynde og gjere endeleg vedtak (sjå protokoll)