Storlia NR

Storlia naturreservat ble vernet 8. september 1989 og dekker et areal på 23,5 km². Naturreservatet ligger ved krysningspunktet mellom Stormdalen, Tespdalen og Bjøllådalen, i Dunderdalen i Rana kommune. Storlia er ei stor og spesielt frodig skogsli, dominert av høgstaudebjørkeskog. Kloner av gran er under etablering i bjørkeskogen, og flere steder er granskogen forholdsvis nyetablert.

Formålet med fredningen er å sikre en naturlig utvikling av plante- og dyrelivet i et spesielt skog- og fjellområde i Dunderlandsdalen.

Det legges særlig vekt på at området utgjør en nordlig utløper av den vest-europeiske granskogen, har stor plantegeografisk og skogøkologisk verdi, har ei særlig rik skogsli med høystaudebjørkeskog og har viktige funksjoner for fugle- og dyrelivet i regionen. I tillegg bidrar naturreservatet sammen med Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark, Gåsvatnan og Saltfjellet landskapsvernområder til å bevare et stort, sammenhengende område med viktige nasjonale naturverdier og samiske og andre kulturminner.

Statskog v/ Fjelltjenesten er gjennom tjenestesalg til statens naturoppsyn (SNO) tilsynsmyndighet i Storlia naturreservat og skal blant annet påse at brukerne av verneområdet overholder verneforskrift og forvaltningsvedtak ,samt andre generelle lover og regler som gjelder. Blant annet er det vanlig å sette vilkår om at Statskog v/ Fjelltjenesten skal varsles ved løyve til motorferdsel etter verneforskriften.

Statskog v/ Fjelltjenesten, Mo i Rana:
Kristian Sivertsen, Nordlandsveien 70, 8626 Mo i Rana
tlf: 988 42 329
mail: kristian.sivertsen@statskog.no

(Publisert:26.04.2012 Sist endret:18.02.2016)

Bildegalleri

Bilder fra Storlia naturreservat