Sjunkhatten NP - Barnas nasjonalpark

Sjunkan
Sjunkan , Foto: Ronny Skansen

Sjunkhatten nasjonalpark ble vernet 5. februar 2010 og er 417,5 km² (hvorav ca. 40 km² marint areal). Nasjonalparken ligger i Bodø, Fauske og Sørfold kommuner i Nordland fylke. Nasjonalparken kalles også for barnas nasjonalpark. Det er en målsetting om å legge vekt på spesiell tilrettelegging og utvikling av tilbud rettet mot barn og unge. Nærmere 50 % av barn og unge i Nordland fylke bor i nærheten av nasjonalparken.     

Nasjonalparken ble offisielt åpnet av tidligere miljøvernminister Erik Solheim 12. juni 2010.

Sjunkhatten nasjonalpark er et stort, sammenhengende og tilnærmet urørt fjellområde med omkransende fjordsystemer. Landskapet er preget av breerosjon med både spisse topper og avrundete fjell, bratte fjellsider, dalbotner og morener. Området er rikt på elver og vann, hvorav viltre fjellelver særpreger landskapet. Området har store og varierte landskapskvaliteter.

 

Formålet med Sjunkhatten nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne, representative økosystemer og landskap, og som er uten tyngre inngrep.

Formålet med nasjonalparken omfatter:

 • bevaring av et fjord- og høgfjelløkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold,
 • bevaring av et vakkert og svært variert landskap fra fjord til høgfjell,
 • bevaring av leveområde for sjeldne dyrearter i tilknytning til vann- og våtmarkssystemer, og annet biologisk mangfold som preger området,
 • bevaring av geologiske forekomster i et storslått isbreutformet landskap,
 • bevaring av vakker og særpreget vassdragsnatur,
 • bevaring og sikring av kulturminner,
 • bevaring og sikring av grotter og karstformer mot all skade og mot at det fjernes biologisk eller geologisk materiale fra dem.    

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

Allmennheten, med særlig fokus på barn og unge, skal gis anledning til uforstyrret naturopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Statens naturoppsyn (SNO) er sammen med Statskog v/ Fjelltjenesten tilsynsmyndighet i Sjunkhatten nasjonalpark. Tilsynsmyndigheten skal blant annet følge med på at brukere av verneområdet overholder forskrift og forvaltningsvedtak. Blant annet er det vanlig å sette vilkår om at SNO/ Fjelltjenesten skal varsles ved løyve til motorferdsel etter verneforskriften. 

 • SNO-Bodø:
  Geir Håkon Olsen, Jernbaneveien 100, 8006 Bodø
  tlf: 900 61 033
  mail: geir.olsen@dirnat.no 

 

 

(Publisert:01.03.2012 Sist endret:18.02.2016)

Bildegalleri

Bilder fra Sjunkhatten nasjonalpark