Semska-Stødi NR

Semska-Stødi naturreservat ligger helt sør i Saltdal kommune, på østsiden av E6 inne i Saltfjellet landskapsvernområde. Området er et stort våtmarksområde.

Formålet med fredningen er å ta vare på et verdifullt våtmarksområde som levested for tilhørende dyre- og planteliv og et særegnet landskap av glasiale løsmasseavsetninger, og å bevare dette området i sin naturgitte tilstand.

Semska-Stødi naturreservat ble ut fra ornitologiske verdier opprettet i 1976. Reservatet er med sine våtmarksforekomster verdifullt for vade- og andefugl. Før riksvegen og jernbanen ble bygd gjennom området var imidlertid fuglefaunaen adskillig rikere med bl.a. sædgås og dverggås som årvisst hekkende arter. Store verneverdige våtmarksområder i de øvre flate deler av Lønselva og mektige kvartære løsmasseavsetninger øst for elva.

Statskog v/ Fjelltjenesten er gjennom tjenestesalg til statens naturoppsyn (SNO) tilsynsmyndighet i Semska Stødi naturreservat og skal blant annet påse at brukerne av verneområdet overholder verneforskrift og forvaltningsvedtak ,samt andre generelle lover og regler som gjelder.

Statskog v/ Fjelltjenesten, Mo i Rana:
Kristian Sivertsen, Nordlandsveien 70, 8626 Mo i Rana
tlf: 988 42 329
mail: kristian.sivertsen@statskog.no

(Publisert:02.02.2016 Sist endret:20.02.2016)