Junkerdal NP

Bilde av Skaitidalen
Bilde av Skaitidalen , Foto: Hanne Etnestad

Junkerdal nasjonalpark ble vernet 9. januar 2004 og er ca. 682 km². Nasjonalparken ligger i Saltdal og Fauske kommuner. Nasjonalparken ligger mellom Sulitjelma i nord og Junkerdal i sør. Nasjonalparken grenser til Junkerdalsura naturreservat i sørvest. Junkerdal nasjonalpark er sammen med tilliggende fjellområder i Norge og Sverige et av Nordens største gjenværende villmarksområder.

Hele området er preget av et svært variert landskap som ble formet under istiden for 10.000 år siden. Landskapet er interessant og viktig i geologisk sammenheng.

Nord i nasjonalparken finner du et småkupert viddelandskap med mange små og store vatn. I de vestlige områda er fjellandskapet tilbaketrukket med flere mindre dalfører der vannet renner i retning Saltdal eller mot fjorden. I sør har landskapet et betydelig innlandspreg, med langstrakte u-daler mellom høyreiste fjellmassiv. De sentrale områda er vide og åpne med det store Balvatnet i midten. Solvågtind er høyreist, markert og majestetisk og er det mest karakteristiske fjellet i området.

Formålet med Junkerdal nasjonalpark er:

  • å bevare et stort og tilnærmet urørt naturområde som sikrer biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander, geologiske forekomster og kulturminner. Spesielt viktig er det unike plantelivet.
  • å stimulere til opplevelse av natur og landskap med få eller ingen inngrep gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift.

Forvaltningsplanen for Junkerdal nasjonalpark ble vedtatt i 2008.

Statskog v/ Fjelltjenesten er gjennom tjenestesalg til statens naturoppsyn (SNO) tilsynsmyndighet i Junkerdal nasjonalpark og skal blant annet påse at brukerne av verneområdet overholder verneforskrift og forvaltningsvedtak ,samt andre generelle lover og regler som gjelder. Blant annet er det vanlig å sette vilkår om at Statskog v/ Fjelltjenesten skal varsles ved løyve til motorferdsel etter verneforskriften.

  • Statskog v/ Fjelltjenesten, Storjord:
    Jim Tovås Kristensen, Nordland nasjonalparksenter, 8255 Røkland
    tlf: 934 23 318
    mail: jim.kristensen@statskog.no
(Publisert:26.04.2012 Sist endret:15.05.2018)

Bildegalleri

Bilder fra Junkerdal nasjonalpark