Enkel besøksstrategi Junkerdalsura

Enkel besøksstrategi for Junkerdalsura naturreservat ligger nå ute på høring.

Høringsfrist er 1. september.

Junkerdalsura naturreservat ble vernet den 21. desember 2000, og i 2014 ble det utarbeidet en forvaltningsplan med verneforskriften som rammeverk. Besøksstrategien for Junkerdalsura naturreservat skal være en plan for hvordan man skal gjennomføre besøksforvaltningen i naturreservatet. 

Junkerdalsura naturreservat ble vernet den 21. desember 2000, og i 2014 ble det utarbeidet en forvaltningsplan med verneforskriften som rammeverk. Forvaltningsplanen sikrer en forutsigbar og enhetlig forvaltning av verneområdet ved å gi konkrete retningslinjer for bruk, skjøtsel, informasjon og tilrettelegging. Endret bruk og fokus i og rundt naturreservatet krever imidlertid et nytt verktøy for hvordan forvaltningen skal møte og tilrettelegge for besøkende i Junkerdal naturreservat. Miljødirektoratet oppfordrer også til et mer aktivt arbeid med besøksforvaltning, og har implementert en ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparker og større verneområder.

Besøksstrategien for Junkerdalsura naturreservat skal være en plan for hvordan man skal gjennomføre besøksforvaltningen i naturreservatet. Strategien skal være et konkret og målretta forvaltningsredskap, og si noe om hvordan en kan balansere ulike hensyn i området. Besøksstrategien skal sammenstille kunnskap om området og gi beslutningsgrunnlag for tiltak som gjør at følgende hensyn fungerer sammen:

  • Ivareta verneverdiene i området
  • Legge til rette for trygge og opplevelsesrike måter å oppleve reservatet på
  • Legge til rette for lokal verdiskapning knyttet til naturreservatet
  • Øke lokal aksept og forståelse for naturreservatet
  • Gjøre Saltdal kommune enda mer attraktivt for reiselivet
(Publisert:14.06.2019 Sist endret:17.07.2019)