Tiltak og prosjekt

Hvert år gjennomfører verneområdeforvaltningen en rekke tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilrettelegging. Midtre Nordland nasjonalparkstyre søker om midler fra sentrale styresmakter til ulike prosjekt. Vanligvis er det SNO lokalt/ Statskog v/ Fjelltjenesten som gjennomfører eller administrerer gjennomføringen av disse prosjektene. Lokale organisjasjoner eller grunneiere er som regel sentrale i gjennomføringen av prosjektene. 


(Publisert:28.11.2011 Sist endret:07.01.2015)

Bestillingsdialogen

Bestillingsmøtene (tidl. bestillingsdialogen) er en formalisert prosess mellom forvaltningsmyndigheten og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt. Prosessen har til hensikt å sikre god dialog og forutsigbarhet med hensyn til prioritering av oppsynsinnsats og gjennomføring av de tiltak i felt som SNO kan utføre.      

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:16.12.2015)

Oppstartede tiltak

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:07.01.2015)

Gjennomførte tiltak

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:07.01.2015)

Planlagde tiltak (tiltaksplanar)

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)