Melding om oppstart av arbeid med forvaltningsplan Láhko nasjonalpark og invitasjon til informasjonsmøte

Elv i karstlandskapet 2
Elv i karstlandskapet 2, Foto: Sigrid Elise Lium

Herved kunngjøres det oppstart for arbeidet med ferdigstilling av forvaltningsplan for Lahko nasjonalpark. 

I forbindelse med dette inviterer vi til åpent informasjonsmøte 29.oktober kl. 18.00 i kommunestyresalen til Gildeskål kommune.  Til dette møtet inviteres referansegruppen spesielt, men møtet er åpent for alle  som vil vite mer om eller gi innspill til det videre arbeidet med forvaltningsplanen.  

Hva er en forvaltningsplan?

En forvaltningsplan er et viktig verktøy for den daglige forvaltingen av verneforskriften og skal bidra til å sikre helhetlig og forutsigbar forvaltning. Forvaltningsplanen skal gjennom strategier, bevaringsmål og tiltaksplaner gi retningslinjer og konkretisere mål for forvaltningen slik at formålet med etableringen av vernet blir ivaretatt. Verneforskriften setter rammene og forvaltningsplanen kan ikke gå utover de rammene som verneformålet og verneforskriftene setter. Arbeidet med forvaltningsplan åpner ikke opp for ny vurdering av verneforskriftene eller grensedragningene av nasjonalparken.

Som en del av forvaltningsplanen skal det utarbeides en besøksstrategi som skal si noe mer om hvordan bruk og vern kan ivaretas samtidig i nasjonalparken. Det skal legges til rette for gode opplevelser som bidrar til lokal verdiskaping uten at dette  går på bekostning av verneverdier eller andre  næringsinteresser.

Organisering av arbeidet

Midtre Nordland nasjonalparkstyre er ansvarlig for å utarbeide forvaltningsplanen og prosjektet ledes av sekretariatet. Rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg er invitert til å virke som referansegruppe for arbeidet.

Referansegruppen er sammensatt av følgende representanter:

Forum for natur og friluftsliv                 To representanter

Statskog Salten                                       Jan Nilsen

Salten Friluftsråd                                 Bjørn Godal

Nordland fylkeskommune                      En representant

Nordland Bondelag/

Nordland bonde- og smårbukarlag       En representant

Reiselivsnæringen                               Roger Johansen, NordNorsk reiseliv AS

Saltfjellet reinbeitedistrikt                     En representant     

Nordland nasjonalparksenter               Kari Nystad- Rusaanes

Beiarn kommune                                 Thomas Sørensen

Gildeskål kommune                            Vivian Birkeland

Meløy kommune                                 Eli Synnøve Breivik Forthun

 Glomfjord Røde Kors hjelpekorps         Tor- Anton Andersen                 

I forbindelse med arbeidet med forvaltningsplanen vil det bli avholdt folkemøter og høringer. Disse vil annonseres i god tid på våre nettsider (http://www.nasjonalparkstyre.no/Midtre-Nordland/), facebook ( https://www.facebook.com/MNNPS/) og i lokale aviser.

Første møte blir et åpent informasjonsmøte 29.oktober kl. 18.00- 20.00 i formannskapssalen til Gildeskål kommune. Til dette møtet inviteres referansegruppen spesielt, men møtet er åpent for alle  som vil vite mer om eller gi innspill til det videre arbeidet med forvaltningsplanen.  

Nasjonalparkforvalter Sigrid Elise Lium kan kontaktes underveis i arbeidet på fmnosili@fylkesmannen.no 

Vel møtt til 29.oktober kl. 18.00!

Se fullstendig oppstartsmelding og prosjektplan for arbeidet nedenfor. 

(Publisert:18.10.2019 Sist endret:22.10.2019)