Frakter ut gran fra Junkerdalsura naturreservat med helikopter

 

Nå skal den rike lauv- og furuskogen oppe på Storjordfjell fram igjen. Den plantede grana i Junkerdalsura naturreservat skal derfor transporteres ut. Fra midten av august er det planlagt utflyging av tømmer med helikopter fra Storjordlia og ned til Storjord i Saltdal kommune

Det er Midtre Nordland nasjonalparkstyre som har startet opp arbeidet med å fjerne plantet gran i Junkerdalsura naturreservat. Hogst er foretatt i en del av granfeltene og noe av tømmeret skal transporteres med helikopter ned til bilvei.

Arbeidet med helikoptertransporten er planlagt utført i uke 33 og 34 (i perioden 13. - 25. august), og effektiv flytid er beregnet til 35 - 40 timer. Sju til åtte timers arbeidsdag vil bety flyging i totalt fem dager hvis værforholdene tillater og alt går som planlagt.

 Junkerdalsura naturreservat i Saltdal kommune er vernet for å bevare ei rik li med furuskog og løvskog fra dalbunn til snaufjell, med naturlige plante- og dyreliv og økologiske prosesser. Junkerdalsura er et kalkrikt område, og beliggenheten og landskapet gjør at det er en rik og spesiell sammensetning av plantearter, både fjellarter og mer varmekjære arter møtes her, her kan en f.eks. finne flere forskjellige arter av orkideer. Området er en av Norges mest kjente plantelokaliteter og har blant annet en av Nordens største kalkbjørkeskoger, forklarer nasjonalparkforvalter Hanne Etnestad i Midtre Nordland Nasjonalparkstyre.

Kalkbjørkeskog i Junkerdalsura naturreservat
(Foto: Hanne Etnestad / Midtre Nordland Nasjonalparkstyre)

Grana er en innført art i naturreservatet og ikke en del av vernet. Det er den rike lauvskogen og furuskogen en ønsker å ta vare på da gammel skog er viktig for det rike biologiske mangfoldet, både når det gjelder vekster, insekter og annet dyreliv.

Grana står tett langs stien oppe i Storjordlia
(Foto: Hanne Etnestad / Midtre Nordland Nasjonalparkstyre)

Granplantefeltene utgjør en trussel for verneverdiene i naturreservatet gjennom utskygging og utkonkurrering av de naturlige artene i området. Grana er plantet tett noe som også gjør at en del av feltene er vanskelig å ferdes i, sier nasjonalparkforvalteren.

Furuskog i Junkerdal naturreservat (Foto: Hanne Etnestad / Midtre Nordland Nasjonalparkstyre

 

Les mer om skjøtselsprosjektet i vedlagte faktaark.

 

(Publisert:07.08.2018 Sist endret:17.07.2019)