Arbeidsutvalg

Styret har nedsatt et arbeidsutvalg bestående av tre personer fra styret. Arbeidsutvalget er gitt myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker som feks motorferdsel, vedhogst o.l.


Arbeidsutvalget består av følgende:

Ken-Richad Hansen       leder  
Gun M. Utsi nestleder
Jann-Arne Løvdahl medlem