Verneområdene i Langsua

Langsua
Langsua, Foto: Kjølv Falklev - SNO

 Langsua nasjonalpark med tilhørende verneområder ble opprettet 11. mars 2011 som en erstatning og utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, den gang landets minste nasjonalpark, og en sammenbinding med 6 gamle og nye naturreservat og 4 nye landskapsvernområder.

Her: Info-hefte for verneområdene.

Det totale verneområdet strekker seg inn i 7 kommuner og dekker et område på 1000 km2. Selve Langsua nasjonalpark er på 537 km2. Verneområdene er opprettet for å ta vare på myr og våtmark, gammel fjellbarskog, rik fjellbjørkeskog, rasmark, landskap og støls- /setermiljø. Disse områdene er viktige for mange arter truet av utrydding, som skjeggklokke, huldrestarr, myrhauk og andre rovfuglarter, og dobbeltbekkasin. Mange av verneverdiene utviklet seg ved tidligere tiders bruk og er fortsatt avhengig av landbruk for å bli opprettholdt.

Verneområde

 

Forvaltningsmyndighet

Langsua nasjonalpark

Forskrift Langsua nasjonalparkstyre
Haldorbu landskapsvernområde        Forskrift       Langsua nasjonalparkstyre
Dokkfaret landskapsvernområde Forskrift Langsua nasjonalparkstyre
Storlægeret landskapsvernområde Forskrift Langsua nasjonalparkstyre
Espedalen landskapsvernområde Forskrift Langsua nasjonalparkstyre
Kjølaåne naturreservat Forskrift Langsua nasjonalparkstyre
Røssjøen naturreservat Forskrift Langsua nasjonalparkstyre
Skardberga naturreservat Forskrift Langsua nasjonalparkstyre
Oppsjømyra naturreservat Forskrift Langsua nasjonalparkstyre
Hersjømyrin naturreservat Forskrift Langsua nasjonalparkstyre
Hynna naturreservat Forskrift Fylkesmannen i Oppland