Søknader om å få kjøre i landskapsvernområder og naturreservater, utenom leiekjøring


Kjøring som ikke trenger tillatelse

 

Dersom alle tre kriteriene under er oppfylt, trenger du ikke å søke om tillatelse:

1. Du benytter leiekjører som har løyve til transport i området (se oversikt over leiekjørere her)

2. Kjøringen gjelder transport av ved, varer, utstyr og materialer el.l. til buer, hytter eller setrer uten sommervei. Ren persontransport er ikke tillatt. Der det søkes om transport av utstyr og varer, kan imidlertid personer sitte på, dersom det ikke fører til ekstra kjøring. 

3.Det skal ikke kjøres mer enn fem turer pr. vinter. 

 

Kjøring som trenger tillatelse

Det skal søkes om tillatelse dersom

- du har behov for å kjøre mer enn 5 turer pr. vinter.

- du ønsker å kjøre sjøl eller få noen til å kjøre som ikke har løyve til leiekjøring (i de fleste tilfeller vil nasjonalparkstyret sette krav om at leiekjører benyttes).

-kjøringen gjelder andre formål enn transport av ved, varer, utstyr og materialer (f.eks. tilsyn av hytter/buer/setrer, oppkjøring av skiløyper og hundeløyper, skirenn, hundekjøringsløp).

Vær oppmerksom på at du må ha tillatelse både fra kommunen, nasjonalparkstyret og grunneier for å kunne kjøre. Du kan ikke kjøre før du har fått tillatelse fra alle tre.

 Søknad til  grunneier 

 

Skal kjøringen skje i statsallmenning, skal det sendes søknad til  det aktuelle fjellstyret.  

 Søknad til  kommunen  og nasjonalparkstyre

 

Søknad sendes kun til kommunen, som videresender søknaden til nasjonalparkstyret for Langsua for behandling etter verneforskriften.

 

Unntaket er skirenn og hundekjøringsløp som går over flere kommuner:

Søknad sendes både kommunen og nasjonalparkstyret, slik at nasjonalparkstyret får behandlet hele traséen under ett.  

 

 

En søknad skal inneholde følgende opplysninger:

(Øystre Slidre kommune har elektronisk søknadsskjema du kan benytte: Se her).

1.Kontaktinformasjon – søker og sjåfører

1a. Hvis det er en organisasjon/et lag som søker, oppgi:- Navn på organisasjonen,postadresse, mail-adresse- Kontaktperson: Navn, postadresse, tlf., mail-adresse 

1b. Hvis det er en privatperson som søker, oppgi: Navn, postadresse, tlf., mail-adresse

2. Oppgi navn og telefonnummer til sjåføren(e). 

3. Registreringsnummer på scooteren som skal benyttes

4. Formål med kjøringa: F.eks. transport av materialer, transport av saltstein, oppkjøring av skispor etc.

5. Tidspunkt for kjøringa:                                                                                                

5a. Kjøring på bestemte dager: Dato, antall turer denne dagen  

5b. Kjøring innenfor en periode: Dato til/fra, antall turer i perioden

6. Søkes det for ett eller flere år? 

7. Trasé for kjøringa. Kart skal ligge ved søknaden.