Søknader-veiledning

    

Her får du generell veiledning om hvordan du går fram for å sende en søknad om å gjennomføre et tiltak i verneområdene.

 

For søknader om skuterkjøring i verneområdene er det utarbeidet en mer detaljert veiledning, se her.

Hvordan går jeg fram for å sende en søknad?

 

1. Ta gjerne kontakt før du søker 

Er du usikker på om tiltaket du ønsker å gjennomføre er innenfor et verneområde, om du trenger å sende søknad, hvem du skal sende søknad til, hva søknaden skal inneholde av opplysninger eller andre ting, så ta kontakt. Dette vil gjøre at saksbehandlingen går raskere. For søknader om scooterkjøring har vi lagt ut mer informasjon på egne sider.

For å diskutere søknaden kan du kontakte nasjonalparkforvalterne og/eller kommunen:

 

 Nasjonalparkforvalterne

 Kommunene

 

 Ulf Ullring

 Tlf. 612 66202 /48 19 79 79

 e-mail: fmopuul@fylkesmannen.no

Morten Liebe

Tlf. 612 66201/ 41 67 76 72

e-mail: fmopmli@fylkesmannen.no 

 

 

 

Telefonnumrene under er  til kommunenes sentralbord, som vil henvise deg videre.

 

 Nord-Fron:            61 21 61 00

 Sør-Fron:               61 29 90 00

 Gausdal:                61 22 44 00

 Nordre Land:        61 11 60 00

 Etnedal:                61 12 13 00

 Nord-Aurdal:        61 35 90 00

 Øystre Slidre:       61 35 25 00 

 

2. Avklar tiltaket med grunneieren før du søker

Dersom du ikke eier grunnen der tiltaket skal gjennomføres (f.eks. motorferdselsaker eller bygging på festetomt) skal du som hovedregel avklare tiltaket med grunneier før du sender søknad til kommunen/nasjonalparkstyret. I kurante saker eller hastesaker kan saksbehandlingen gå parallelt, men dette må da avklares mellom Statskog/det aktuelle fjellstyre, kommunen og nasjonalparkforvalter.

På privat grunn vil det være en fordel om grunneierlag, utmarkslag eller beitelag har uttalt seg til søknaden (i de saker der det er naturlig) før den sendes kommunen og/eller nasjonalparkstyret. Dette gjelder særlig søknader om inngjerding, skjøtselstiltak på større områder, sperregjerder, organisert ferdsel og lignende.

 

3. Send søknaden til kommunen og nasjonalparkstyret

Dersom du må søke både kommunene og nasjonalparkstyret om tillatelse, f.eks. dersom du skal søke om å bygge på en hytte, sender du søknaden både til kommunen og nasjonalparkstyret. Sistnevnte har pr. epost-adresse fminpost@fylkesmannen.no. 

4. Hva skjer videre med søknaden min?

Når søknaden er innkommet i kommunen, vurderer kommunen om det er andre offentlige myndigheter (utenom nasjonalparkstyret) som bør uttale seg. Kommunen oversender i tilfelle søknaden til disse, og ber om at kopi sendes nasjonalparkstyret. Særlig gjelder dette fylkeskommunen i byggesaker. Mange bygg i verneområdene er av eldre dato eller har særskilt verneverdi. Det må avklares på et tidligst mulig tidspunkt i prosessen om søknader om byggetiltak er søknadspliktige eller meldepliktige til fylkeskommunen etter lov om kulturminnevern.

Samtidig starter saksbehandlingen hos nasjonalparkstyret. Dersom andre myndigheter, som kulturminnemyndighetene skal uttale seg, vil søknadsbehandlingen i nasjonalparkstyret avvente svar fra disse før de kan behandle saken. Nasjonalparkstyrets avgjørelse sendes søker, med kopi til kommunen, grunneier og andre offentlige etater.

Nasjonalparkstyret behandler søknaden kun i forhold til regelverket for verneområdene. I en rekke saker må søknaden også behandles i forhold til lover der kommunene har avgjørelsesmyndighet, som Motorferdsellova og Plan- og bygningslova. I svarbrevet fra nasjonalparkstyret vil det bli informert om evt. krav om tillatelser fra andre myndigheter.

Dersom nasjonalparkstyret er positive til tiltaket, behandler kommunen søknaden etter aktuelt lovverk.

NB! Du kan ikke sette i gang med et tiltak før alle tillatelser foreligger.