Forvaltningsplan

Bølifossen
Forvaltningsplanen skal utdype og presisere de enkelte verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarlig for utarbeiding av forvaltningsplanen.

Planen er et praktisk hjelpemiddel som skal sikre en enhetlig forvaltning. Planen har konkrete forvaltnings- eller bevaringsmål for området, retningslinjer for bruk, informasjon, skjøtsel og tilrettelegging. På denne måten bidrar forvaltningsplanen til å opprettholde og fremme naturverdiene i verneområdet.

Forvaltningsplanen kan ikke innehalde retningslinjer eller tiltak som er i strid med verneforskriftene. I en del tilfeller vil det være behov for skjøtselstiltak for å ta vare på naturkvaliteter i området i tråd med verneformålet.

Besøksstrategien for Langsua ble vedtatt 04.12.17 etter en begrenset høringsrunde. Hovedtrekkene i denne blir innarbeidet i den helhetlige forvaltningsplanen.

 


 


Utkast til forvaltningsplan for Langsua ble utarbeidet i samband med verneprosessen. Utkastet fulgte høringen av verneforskriftene.

Forvaltningsplanen i etterkant konkret tilpasses den endelige verneforskrifta og innspill før den kan sendes til Miljødirektoratet for faglig gjennomgang. Når planen er fagleg godkjent, skal han ut på offentleg høyring før vedtak. 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:30.01.2018)

Utarbeiding av forvaltningsplan

Forvaltningsplanarbeidet pågår. I løpet av 2016 og 2017 har de enkelte kapitlene vært til sjekk i Langsua nasjonalparkstyre og i  Miljødirektoratet. For tiden setter vi dette sammen til en helhetlig plan inkludert besøksstrategi. Den skal så sendes på høring. Rådgivende utvalg vil bli trukket inn i denne fasen av arbeidet. Her finner du dokumenter utarbeidet for forvaltningsplanprosesse ...