Forvaltningsdokumenter

Tamdyr på beite
Tamdyr på beite, Foto: Kjølv Falklev - SNO

UTKAST TIL FORVALTNINGSPLAN - OFFENTLIG HØRING

Planen er sendt på høring til berørte parter med høringsfrist 15. okt. 2019. Her finner du høringsbrevetplanutkast og adresseliste  til off. organ, organisasjoner, foretak m.fl. 

Evt. spørsmål til planutkastet kan rettes til:

-          Hele planen: Ulf Ullring, fmopuul@fylkesmannen.no, tlf. 48197979

-          Hele planen: Morten Liebe, fmopmli@fylkesmannen.no, tlf. 41677672

-          Vedr. Hynna naturreservat: Alexandra Abrahamson, fmopaab@fylkesmannen.no ,

          tlf. 61266063

Det har kommet inn ca. 45 uttalelser. Nasjonalparkstyret har gjort endringer i planen 27.01.20, og ferdigstiller planen i møte 02.03.20. Plandokumentet vil deretter bli oversendt Miljødirektoratet for godkjenning. 


Kongelig resolusjon

Etter norsk statsskikk skal mange av de viktigeste avgjørelsene formelt vedtas av «Kongen i statsråd».

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:16.10.2013)

Forvaltningsplan

Forvaltningsplanen skal utdype og presisere de enkelte verneforskriftene. Nasjonalparkstyret er ansvarlig for utarbeiding av forvaltningsplanen.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:30.01.2018)

Årsrapport

Årsrapport for 2017 finner du her.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:04.01.2019)

Naturfaglige rapporter - andre undersøkelser

Skaget om høsten

  I forbindelse med oppretting av verneområde og utarbeiding av forvaltningsplan er det blitt gjort en rekke vitenskaplige arbeider og utarbeidet flere rapporter. Det er de siste årene utarbeidet fagrapporter for Røssjøen naturreservat, Kjølaåne naturreservat og Hynna naturreservat. Det er videre utarbeidet rapport for rovfugl (2015) og brukerundersøkelse samme år.  Undersøkelsene i ...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:15.11.2019)