Nytt frå naturoppsynet i Langsua

Turt
Turt, Foto: Thor Østbye


Naturoppsynet i Langsua har oppgaver knyttet til oppsyn, overvåkning, informasjon og skjøtsel. De er ute i felt og treffer brukere, observerer dyr og planter og setter i verk tiltak. Under er nyhenter fra felten og annen aktivtet knyttet til naturoppsynet sin aktivitet.Nye parkeringsplasser i tilknytning til Langsua nasjonalpark

Ny parkeringsplass ved Storeskag

Begge parkeringsplassene er etablert i tidligere grustak/masseuttaks plasser. Her ved Revsjøen   I forbindelse med Bestillingsdialogen for Langsua, var det av...

(Publisert:14.11.2013)