Forvaltningsknutepunkt for Langsua avgjøres av Miljøverndepartementet

Nasjonalparkstyret er delt i sin innstilling til forvaltningsknutepunkt for Langsua. Nå er det Miljøverndepartementet som avgjør saken.

I vedtaket står fire styremedlemmer bak forslag om Gausdal som forvaltningsknutepunkt, tre styremedlemmer vil ha forvaltningsknutepunktet knyttet til Valdres natur- og kulturpark og ett styremedlem ønsker det lagt til Dokka. Dette kommer fram av møteprotokollen fra styrets konstituerende møte, som ble avholdt på Lillehammer 30. mars 2012.

Modellen for lokal forvaltning av verneområdene innebærer at det skal bygges opp et lokalt/regionalt faglig fellesskap knyttet til nasjonalparksentre eller andre typer naturinfosentre. Her skal den kommende nasjonalparkforvalteren, som vil utgjøre styrets sekretariat, samlokaliseres med andre fagpersoner tilknyttet verneområdet.

Møteprotokoll for Langsua nasjonalparkstyre - konstituerende møte 30. mars 2012

(Publisert:14.11.2012 Sist endret:04.05.2018)