Endring av skiløypetraseer - Synnfjelløypene

Skiløype fra nordenden av Synnfjorden gjennom Skardberga naturreservat er lagt ned av hensyn til verneverdiene i naturreservatet. Det er nødvendig å redusere ferdselen i reservatet pga. sårbar fugleart. Reservatet er totalt sett relativt lite, og ferdsel kan lett påvirke økosystemet.

I stedet er det opprettet en permanent skiløype fra Oppsjøhøgda rundt Oppsjøen retning Rokvamsetra til Oppsjøkrysset. Endringene er gjort i samarbeid med Nye Synnfjelløypene. God tur!

(Publisert:11.01.2019)