Nyheter

Nytt omfattende elgmerkeprosjekt

Med det første startes et stort elgmerkeprosjekt i Langsua og de tilgrensende områdene. Prosjektet går i regi av rettighetshaverne, kommunene og fylkeskommunen. Norsk institutt for naturforskning skriver i sin søknad om bruk av helikopter følgende: I forbindelse med elgmerking og evt. elgtelling for det nystartede/kommende elgprosjektet i Oppland, søkes det om tillatelse til lavtflyging og evt. ...

(Publisert:10.01.2020)

Forvaltningsplan Langsua - framdrift

Nasjonalparkstyret har lagt opp til følgende framdrift i sine nærmeste styremøter:  - 27.01: Foreløpig vurdering av innkomne uttalelser - 02.03: Ferdigstilling av planen - Oversendelse deretter til Miljødirektoratet for endelig godkjenning. Det kom inn 45 uttalelser som nå vurderes. 

(Publisert:10.01.2020)

Startpunkt Verksodden - forprosjektrapport klar

Langsua nasjonalparkstyre har i  samarbeid med Oppland fylkeskommune og Sør-Fron kommune fått utarbeidet et forprosjekt for et start- og informasjonspunkt på Verksodden i Sør-Fron kommune. Hensikten med prosjektet er å ønsket velkommen til verneområdene, informere og natur- og kulturkvaliteter (herunder bergverkshistorien) og ruste opp eksisterende parkerings- og oppholdsareal. Nordplan er ...

(Publisert:10.01.2020)

Øystre Slidre nasjonalparkkommune

Kommunen er godkjent som nasjonalparkkommune av Miljødirektoratet. De søker nå opptak i foreningen "Norges nasjonalparkkommuner; https://nasjonalparkkommuner.no/.  Fra tidligere er Gausdal av kommunene i Langsua, godkjent som nasjonalparkkommune.

(Publisert:26.11.2019)

Hogst langs Liomsetervegen

Langsua nasjonalparkstyret har i møte 11.11 gitt Gausdal allmenningsstyre tillatelse til å hogge gran langs Liomsetervegen på strekningen fra Holsbru til Dokkvollan. Det vil samtidig bli tatt ut bjørk som blir kuttet opp til flis. Hogsten er planlagt startet opp med det aller første. Styret har bla. satt vilkår om at furu og lauvtrær utenom bjørk ikke skal hogges. Det skal praktiseres lukkede ...

(Publisert:15.11.2019)
Vis nyhetsarkiv