Vedtekter


Vedtektene setter rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndighet.

I brev datert 23. mars 2011 fra statsråden i Miljøverndepartementet ble det vedtatt at det skulle etableres et nasjonalparkstyre for Langsua nasjonalpark med tilgrensende verneområder i Oppland. Vedtektene følger brevet.

Vedtektene lister opp formål, myndighet, geografisk avgrensing, samnensetning av styret og oppgaver for styret.

Vedtekter for Langsua nasjonalparkstyre 110323.pdf

17.desember 2012 vart det vedteke endringar i vedtektene for styret.