Møtekalender


Styremøter første halvår 2021: 12.05 og 15.06.

Styret har 5 - 6 møter i året samt noen ganger arbeidsutvalgsmøte mellom styremøtene. Møter i Langsua nasjonalparkstyre er opne offentlege møter. Innkalling med sakspapirer vert sendt til styret, og samstundes lagt ut på nettsida. Etter møtet vert protokoll (referat) også lagt ut her på nettsidene.

Etter møtet vert vedtaksbrev sendt til søkjar, med kopi til Fylkesmannen, kommune, grunneigar og eventuelt andre partar. Vedtaket leggast også ut innan tre dagar i Miljøvedtaksregisteret (www.miljovedtak.no) , kor det er offentleg tilgjengeleg. Dokument som ikkje er unnateke frå offentleg innsyn kan dessutan søkast opp via offentleg elektronisk postjournal (OEP).