ArbeidsutvalStyret kan velgje å nedsette eit arbeidsutval på tre medlemmer. Etter styrevedtektene kan arbeidsutvalet handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane.

 

2020-2024:

I konstituerande møte 18.mars 2020 vedtok Langsua nasjonalparkstyre å nedsette eit arbeidutval sett saman av leiar, nestleiar og eit styremedlem: 

  Arbeidsutval (AU)
Leiar Håvard Halvorsen 
Nestleiar Ole Tvete Muriteigen
Medlem Anette Musdalslien

Varamedlemmer: 1. Toril Grønbrekk, 2. Ola Tore Dokken.

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:18.03.2020)