Skisseforslag innfallsport Sørstraumen

Verneområdestyret og Kvænangen næringsbygg AS samarbeider om planlegging av innfallsport ved Kvænangshagen i Sørstraumen. Det er engasjert arkitekt som har utarbeidet skisseforslag for denne.

Skissene kan du se her. Styret ønsker tilbakemelding på disse før bearbeiding mot et ferdig konsept.

 

En innfallsport er et sted/lokalitet hvor vi tar i mot besøkende, gir dem informasjon og peker dem videre til opplevelser, attraksjoner og service (overnatting, butikker mv) i
nærområdet. Gjennom etableringen av innfallsport senker vi terskelen for å besøke naturverdiene, og markerer et tydelig sted å starte fra. Samtidig ønsker vi å utnytte oppmerksomheten i de ulike portalene til å «forberede» besøkende gjennom å formidle
verneformålet, gi informasjon om muligheter, og fortelle hvordan alle kan bidra til
bærekraftig bruk. 
Vår innfallsport må gjøres i samarbeid med flere parter slik at vi gir besøkende et bredt spekter av informasjon og inntrykk.
Den fremtidige innfallsporten vil bestå av;
1 - et åpent og tilgjengelig uteanlegg med parkering, rasteplasser, informasjonsanlegg
og kanskje andre fasiliteter. Tilvisning/skilting inn mot området inngår i dette.
2- et informasjonsrom inne som gir besøkende og lokalbefolkning anledning til å få
informasjon om friluftsliv, servicetilbud, kultur, verneområdene, attraksjoner mv. Her
plasseres en infoskjerm, datamaskin, plakater, brosjyrer, effekter og evnt annet. Det vil
også være toalett tilgjengelig i tilknytning til rommet. Styret har ønske om at dette
rommet lokaliseres i Kvænangshagen. Dette er også innstillingen fra de som har ment
noe om den saken i prosessen forut.
Den videre prosessen ifht realisering av informasjonsrommet vil være todelt;
- Definere innhold i informasjonsrommet inkl ombygging
- Avklare ansvar og rutiner knyttet til tilsyn, drift og vedlikehold.
Verneområdestyret er opptatt av å fremheve at konseptet kun bør/kan realiseres hvis det er interesse og vilje fra andre aktører lokalt- eks kommune, næringsliv mv. Styret har allerede sikret finansiering for planlegging av uteområdet og en oppstart for informasjonsrommet.

 

(Publisert:31.10.2014)