HØRING - Besøksforvaltningsstrateg

Besøksstrategien for Kvænangsbotn landskapsvernområde (KLVO) og Navitdalen landskapsvernområde (NLVO) skal beskrive hva slags tiltak og grep verneområdestyret planlegger for å legge til rette for brukerne av verneområdene, uten at dette går utover verneverdiene. 

Verneområdestyret har i møte 5. juli vedtatt at planen legges nå til høring frem til 15. oktober. 

Miljødirektoratet har slått fast at alle større landskapsvernområder og nasjonalparker skal ha en besøksstrategi, og at denne skal være en del av forvaltningsplanarbeidet. For Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder kommer denne del-planen først på høring. Forvaltningsplanen vil bli lagt ut til høring senere i høst eller til våren.

Miljødirektoratet har bestemt at besøksstrategien må foreligge før styrene kan iverksette tiltak som gjelder for eksempel tilretteleggingstiltak og informasjonstiltak. Den endelige fristen for å ferdigstille besøksstrategien er satt til 2020.

En besøksstrategi skal sikre at det finnes en plan bak arbeidet med informasjonsmateriell og med tilrettelegging i verneområder, slik at dette gjøres på en effektiv og gjennomtenkt måte, og som er samstemmende med de andre verneområdene i Norge.

PLANDOKUMENTER

Høringsuttalelse sendes skriftlig til e-post:

fmtrrub@fylkesmannen.no

Kontakt er Rune Benonisen, tlf 90660709.

Verneområdestyret stiller gjerne opp i møter med lag, foreninger og organisasjoner for å informere om planen.

(Publisert:28.08.2019 Sist endret:18.11.2020)