Forvaltningsplan for Kvænangsbotn og Navitdalen legges ut til høring

Forvaltningsplan er en presisering og utdyping av vernebestemmelsene for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder. Det er et viktig verktøy for å få en forvaltning og en utvikling, som så langt som mulig er tilpasset også lokale interesser og ønsker. 

Verneområdestyret ønsker innspill og merknader til forslaget. Frist 15. september

Dette dokumentet er et høringsutkast til forvaltningsplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder. Den er utarbeidet i medhold av verneforskrifteneog §36 naturmangfoldsloven

 Hovedformålet med utkastet til forvaltningsplan er å utdype bestemmelsene i verneforskriftene. Forvaltningsplan forklarer nærmere hvordan vernebestemmelsenes kal fortolkeog praktiseres.

 Verneområdestyret håper både lokale interesser og andre tar del i prosessenog gir innspill og merknader til dette forslaget. Det vilgistyretbedre grunnlag for god forvaltningav våre felles verdier.

Innspill senes på e-post til fmtrrub@fylkesmannen.no. Høringsmøter vil bli annonsert på et senere tidspunkt.

 

HØRINGSDOKUMENTET FINNES HER


Frist for høringen er 15. september 2020.

 

Forvaltningsplanen for Kvænangsbotn og Navitdalen har blitt utarbeidet i flere perioder. I løpet av prosessen har vi gjort en innsats for å få opp mer kunnskap om verneverdiene i områdene, og vi har forsøkt å komme i kontakt med alle interessegrupper for å drøfte tema av interesse. Vi har hatt flere møter og snakket med mange, men det er ønskelig med kommentarer og innspill fra også flere. 

Planutkastet ble første gang behandlet av verneomrpådestyret i august 2019 og så sendt til faglig gjennomgang hos Miljødirektoratet. Styret fikk planen til ny gjennomgang den 9. juni 2020 og har imøtegått Miljødirektoratet på det vesentligste av merknader. Planutkastet er deretter justert og oppdatert i henhold til styrets vedtak, og sendes nå på høring. 

Til høsten vil styret ta stilling til forslag, innspill og merknader som er kommet inn i høringen. 

(Publisert:01.07.2020)