Bør verneområdestyret i Kvænangen slå seg sammen med Reisa nasjonalparkstyre?

Verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen LVO deler forvalter med Reisa NP styre. Begge styrene oppfatter at de har for lite administrative ressurser til en forsvarlig forvaltning, planlegging og /eller lokal kontakt.

Hva gjør vi med det?

Verneområdestyret har vedtatt å sende på høring et mulig forslag om sammenslåing av de to verneområdestyrene i nordre Nord-Troms. Dette vil frigjøre arbeidstid til mer praktisk forvaltningsarbeid og frigjøre midler som vi forutsetter omdisponeres til styrking av forvaltningen av verneområdene i Kvænangen og Nordreisa.

Hva mener du? Les mer om saken i høringsdokumentene her

Styret ber om innspill i saken med frist 15.mai 2015. Innspill og merknader sendes til fmtrrub@fylkesmannen.no.

(Publisert:26.03.2015)