Vedtekter

Sognefjellsvegen og Smørstabbtindane ein haustkveld.Vedtektene set rammene for nasjonalparkstyret sitt arbeid som forvaltningsmyndigheit.

I brev datert 04. november 2010 frå statsråden i Miljøverndepartementet vart det vedteke at det skulle etablerast eit nasjonalparkstyre for Jotunheimen nasjonalpark og Utladalen landskapsvernområde i fylka Oppland og Sogn og Fjordane. Vedtektene fylgde brevet.

Vedtektene listar opp føremål, mynde, geografisk avgrensing, samansetning av styret og oppgåver for styret.

Vedtektene for nasjonalparkstyra vart revidert i 2015, og oppdatert av Miljødirektoratet  i 2020.