Kartbasar

Vinter og is i Jotunheimen
Vinter og is i Jotunheimen, Foto: Kari Sveen


Relevante kartbasar for verneområdet

Kommunalt kartverk

        Meir og meir informasjon vert tilgjengeleg gjennom digitale kart. Mykje nyttig og naudsynt informasjon finn ein i dei kommunale kartportalane.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.03.2018)

Naturbasen

Her kan du sjå data om natur og friluftsliv som Direktoratet for naturforvaltning (DN) har registrert i fagsystemet Naturbase. Dataene er samla inn av kommunene, fylkesmennene, Sysselmannen på Svalbard, sektormyndigheter, Norsk Polarinstitutt (NP) og DN.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.03.2018)

Artsdatabanken

Artsdatabaknen og Artskart er ein nasjonal database for registrering av artar.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.03.2018)

Kulturminnekart

Å ta vare på kulturminne er ein del av verneformålet med både Breheimen nasjonalpark og dei tilgrensa landskapsvernområda. Det er fleire registrerte automatiske kulturminne innan verneområde og det vert stadig gjort nye funn. Desse er sikra gjennom kulturminnelova og både forvaltninga og brukarar skal ta omsyn til desse verdiane. Det gjeld både omsyn ute i terrenget og ved planlegging av tiltak.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.03.2018)