Geiranger-Herdalen landskapsvernområde

Planar og publikasjonar

Rome
Rome, Foto: Asbjørn Børset


Kongeleg resolusjon

Alm

Etter norsk statsskikk skal mange av dei viktigaste avgjerdene formelt gjerast av «Kongen i statsråd».

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:24.10.2013)

Forvaltningsplan

Glimmeråre

Forvaltningsplanen skal utdjupe og presisere dei einskilde verneforskriftene. I 2008 vart det utarbeida ein forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap, delområde Geirangerfjorden. Denne planen dekkjer området verneområdestyret har forvaltningsmynde over. I tillegg omhandlar den Hyskjet naturreservat, som vert forvalta av Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og verdsarvområda i Geiranger og Tafjord ...

(Publisert:14.10.2013 Sist endret:24.10.2013)

Verneforskrifter

Steinur

Verneforskriftene definerar det geografiske området som vert verna, forklarar kort kvifor området får vernestatus, og avklarar kva som er lov å gjere og ikkje innanfor vernegrensa.

(Publisert:22.10.2013 Sist endret:24.10.2013)

Litteratur om verneområda

Det er gjort ei rekke undersøkingar av verdiane innanfor verneområda. Her vil du finne nokre av rapportane og publikasjonane som omhandlar Geiranger-Herdalen landskapsvernområde og Kallskaret naturreservat.

(Publisert:07.02.2014)