Geiranger-Herdalen landskapsvernområde

Kart

Oversiktskart over Geiranger-Herdalen landskapsvernområde og Kallskaret naturreservat
Oversiktskart over Geiranger-Herdalen landskapsvernområde og Kallskaret naturreservat

Det fins fleire gode kartløysingar på nett. Nyttar ein Miljødirektoratet sin Naturbase får ein i tillegg mykje informasjon om verneområda. Ved å velge "vis kartlag" kan ein krysse av for kva informasjon ein vil ha fram. Mellom anna vil "verneområder" sette inn grensene for alle verneområde som i kartet ovanfor. Ved å bruke funksjonen "i punkt" kan ein klikke på og få opp eit fakatark om dei enkelte. Er ein til dømes interessert i kulturminne eller artsobservasjonar kan ein krysse av for dette òg i kartlaga og hente ut informasjon.