Høring av forslag til forvaltningsplan for Fulufjellet nasjonalpark

 Fulufjellet nasjonalpark


 

Fulufjellet nasjonalpark i Trysil kommune ble opprettet ved kongelig resolusjon av 27. april 2012. Hovedformålet med opprettelsen av Fulufjellet nasjonalpark er å ta vare på et stort naturområde som inneholder særegne, representative økosystem som er uten tyngre naturinngrep, herunder artsfattig fjellvegetasjon og artsrik barskog. Sammen med den tilgrensende Fulufjällets nationalpark på svensk side bidrar etableringen til å sikre verneverdier som er knyttet til helheten av Fulufjellet.

 

Et forslag til forvaltningsplan for nasjonalparken er sendt på høring til grunneiere og andre berørte, samt til aktuelle lokale og regionale etater og organisasjoner. Forvaltningsplanen skal være et praktisk hjelpemiddel til å opprettholde og fremme verneformålet, blant annet ved å gi konkrete retningslinjer for praktiseringen av verneforskriftens bestemmelser.

Om du vil lese forvaltningsplanforslaget, trykk på linken nedenfor. Frist for å komme med merknader eller synspunkter er satt til 15. februar 2015. Etter høringsfristen utløper, vil uttalelsene bli gjennomgått og planforslaget vil bli vurdert justert dersom uttalelsene gir grunnlag for det. Det anbefalte planforslaget etter høring vil deretter bli oversendt Miljødirektoratet for endelig godkjenning.

Høringsuttalelser sendes til: Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 Hamar.

Eller per epost til: fmhepost@fylkesmannen.no. Merkes: Nasjonalparkstyret for Fulufjellet. 

 

Forslag til forvaltningsplan for Fulufjellet nasjonalpark, oktober 2014

 

(Publisert:06.11.2014)