Rådgivende utvalg


Hvordan kan vi sammen bidra til en god og fornuftig forvaltning av verneverdiene slik at vernet blir en styrke og et fortrinn for bygdesamfunnet rundt Fulufjellet nasjonalpark og Fregn naturreservat?

I og rundt Fulufjellet og Fregn er det mange ulike interesser og parter som skal gis anledning til å engasjere seg og bidra positivt i verneområdeforvaltninga. Dette er særlig viktig med tanke på at forvaltningsmodellen skal gi et lokalt perspektiv og større lokal innflytelse i forvaltninga.

 I følge nasjonalparkstyrets vedtekter, pkt. 9, skal styret oppnevne et faglig rådgivende utvalg (FRU). Utvalget skal bestå av representanter for de ulike interessene i området, som bl.a. grunneiere, andre berørte offentlige organer som for eksempel fjellstyrer, næringsliv, frivillige organisasjoner, bl.a. natur- og miljøorganisasjoner og lignende. Nasjonalparkstyret bør ha minst et årlig dialogmøte med FRU.

Rådgivende utvalg skal sikre involvering av ulike interesser i verneområdet. Det rådgivende utvalget skal ikke behandle enkeltsaker, men kan uttale seg om overordnede strategier og spesielle forhold.

Nasjonalparkstyret for Fulufjellet har oppnevnt et faglig rådgivende utvalg (FRU) bestående av 10 representanter:

 

Navn                                 Representerer
John T. Stallvik Ljørdalen Utmarkslag
Sæming Hagen Statskog SF
David Håkonsen Ljørdalen Grendeutvalg
Christian Dufseth FNF-Hedmark
Elisabeth Sakrison Lørdalen Sportsklubb
Stein Egil Storbæk Ljørdalen Turistutbygging
May Bråtalien Fulufjellet Alpinsenter AS
Trond Skåret Fulufjällsringen
1 representant Länsstyrelsen i Dalarna
1 representant Destinasjon Trysil

 

Under styremøtet 14.01.2015, sak 7/2015, vedtok styret følgende mandag for FRU:

Formål og retningslinjer for faglig rådgivende utvalg

                                2015
Dato 26.01.
Innkalling X
Presentasjoner  

1. Lokal forvaltning

2. Om SNO

3. Forvaltningsplan

Referat X

 

 

(Publisert:29.11.2011 Sist endret:13.03.2015)