Vangrøftdalen-Kjurrudalen

På tur hjem etter en sommer på setra i Skarvdalen.
På tur hjem etter en sommer på setra i Skarvdalen., Foto: Arne Nyaas

 

Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde ligger i Os kommune og er det største landskapsvernområdet i randsona til Forollhogna. Området utgjør 126 km2. Rik og variert vegetasjon har gitt grunnlag for aktiv bruk av utmarksressursene gjennom lang tid.  Aktiv bruk av utmarka preger fortsatt området med setring, utmarksbeite og slått.  

 

Vangrøftdalen og Kjurrudalen ligger i Vangrøftas nedbørfelt. Elva Vangrøfta med sidevass-dragene Snudda, Tverrelva og Hångåa er selve hovednerven i området. Landskapet domineres av fjellbjørkeskog i veksling med myr. Berggrunnen er kalkrik og gir grunnlag for en rik og variert vegetasjon. Skogen veksler mellom blåbærbjørkeskog og engbjørkeskog. Den frodige engbjørkeskogen har sterkt preg av beiting og tidligere slått, og har derfor åpen tresetting og grasrik undervegetasjon. Myrene er oftest av rikeste type, kalkmyr. Her finner vi mange av de mest sjeldne plantene i norsk fjellvegetasjon. 

Området er gjennom generasjoner blitt utnyttet til setring, beite og slått av myrer og urte- og grasrike skogtyper. I dette området hadde gardene 4-6 setrer hver og vekselbruk mellom dalførene med setring i den ene dalen det ene året, og slått i den andre, og motsatt neste år. Her finnes mange fine og intakte setermiljøer med gamle bygninger som har stor kulturhistorisk verdi. Rundt 100 setre er registrert innenfor verneområdet, og nærmere 500  bygninger er SEFRAK-registrert. Det er mange kulturminner, gamle buer og løer i utmarka. Mange av setrene i området er fortsatt i bruk til slått og beite, og det drives fortsatt aktiv seterdrift på flere setre med kua på utmarksbeite. 

 

Formål med vernet

Formålet med opprettelsen av Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der seterlandskap med seterbebygg-else og setervoller, vegetasjon og kulturminner, skapt gjennom aktiv jordbruksdrift, utgjør en vesentlig del av landskapets egenart. 

 

Forvaltningsplan

Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for området, trykt august 2010. Les her

 

Bildegalleri

Bilder fra Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde (kommer...)

Relaterte dokumenter

Verneforskrift for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde

Informasjonstavle for Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde (pdf)

Faktaark og kart fra DN sin naturbase

 

Anbefalt litteratur

Spangen, A. 2009. Seterliv og bygeskikk. Bruk, vern og vedlikehold av setrer i Os i Nord-Østerdalen. Utgitt av Hedmark fylkeskommune og Fylkesmannen i Hedmark med støtte fra Os kommune.

Rekdal, Y. 2008a. Vegetasjon og beite i Vangrøftdalen, Kjurrudalen og kringliggande fjellområde. Rapport 11/08. Norsk Institutt for skog og landskap, Ås. 

Se også omtalt under menypunkt ”Utvalgte kulturlandskap”

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:06.11.2012)