Øyungen

Øyungen sett sørfra med Røhovde i horisont.
Øyungen sett sørfra med Røhovde i horisont., Foto: Arne Nyaas

 

Øyungen landskapsvernområde er på 71 km2 og ligger hovedsakelig i Holtålen kommune. 6 km2 ligger i Røros kommune. Mange sjøer preger landskapsvernområdet. Øyungen er den største og utgjør 6,3 km2. Området er variert fra fjell, til myr, vatn, barskog og fjellbjørkeskog. Det er mange setrer i området, men få i aktiv drift.

 

Verneområdet strekker seg i nord fra de nedre deler av Øggdalen og sørover gjennom Båttjønndalen til Øyungen, videre vestover til Meiåvollan ved elva Fora og i sørvest til Elgsjøen. Det meste av verneområdet ligger i høydenivå 700 – 1100 m.o.h., men i Øggdalen går de bratte skråningene ned i ca. 400 m.o.h. Området grenser i sør mot Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde. 

Et stort antall sjøer skiller verneområdet fra de andre landskapsvernområdene rundt Forollhogna, med Øyungen som den aller største sjøen. I den trange V-formede Øggdalen er det barskogen som dominerer. Her er det registrert et betydelig antall ulike mosetyper og lavtyper, og flere av artene som er funnet er rødlistearter. 

Det er rundt 50 setrer i området. Seterbruket i Øyungen–området går trolig tilbake til 1600-tallet, med de fleste sikre opplysningene stammer fra 1700-tallet. De fleste setrene ligger i Båttjønndalen, sør og vest for Øyungen og ved Elgsjøen. I dag er det kun 2 setrer med melkeproduksjon, men mange av setervollene utnyttes til beite og slått.

Mye av vegetasjonen i Øyungen landskapsvernområde bærer preg av langvarig utmarks-høsting. Det er særlig rundt setervollene og i den rike engbjørkeskogen vi ser dette. Beitetrykket har vært lavt over lenger tid og bjørkeskogen etablerer seg derfor på tidligere snauareal.

 

Formål med vernet

Formålet med opprettelsen av Øyungen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart.  .

 

Forvaltningsplan

Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan (forvaltningsveileder) felles for Øyungen og Ledalen landskapsvernområder, datert april 2002. Last ned (pdf)

 

Bildegalleri

Bilder fra Øyungen landskapsvernområde (kommer...)

Relaterte dokumenter

Verneforskrift for Øyungen landskapsvernområde

Kart og faktaark fra naturbase (DN)

Rapport fra Fylkesmannen

Skjøtselsplan for Meiåvollan og Steinsvollan

 

Anbefalt litteratur

Rekdal, Y. 2011. Vegetasjon og beite i Øyungen landskapsvernområde. Rapport 08/2011. Norsk Institutt for skog og landskap, Ås.

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:07.11.2012)