Londalen-Ørvilldalen

Bjørnntjønnan med Gjersjøhøgda i horisont.
Bjørnntjønnan med Gjersjøhøgda i horisont., Foto: Stein Kaasin

 

Londalen – Ørvilldalen ligger i Tolga kommune er 49,7 km2 stort. Landskapet er kupert med to dominerende forsenkninger langs elva Lona og Ørvilla. Spor fra siste istid preger landskapsbildet i spesielt nordre del av verneområdet. I søndre del av verneområdet er det aktiv seterdrift, mens det i nordlig del av dalen er aktivt beite med sau.

 

Frodig høgstaudebjørkeskog er karakteristisk for begge dalførene, og her finnes mange spor fra tidligere tiders bruk av utmarka til slått, beite og fangst.

   

Formål med vernet

Formålet med opprettelsen av Londalen – Ørvilldalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget og vakkert natur- og kulturlandskap, der vegetasjon, seterlandskap med seterbebyggelse og setervoller, slåtteenger, utmarksslåtter og kulturminner utgjør en viktig del av landskapets egenart.

 

Forvaltningsplan

Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for området, datert april 2003. Les her

 

Bildegalleri

Bilder fra Londalen – Ørvilldalen landskapsvernområde

Les mer

 

Relaterte dokumenter

Verneforskrift for Londalen – Ørvilldalen landskapsvernområde

Informasjonstavle (pdf)

Kart (Naturbase)

 

Anbefalt litteratur

 

Anbefalte besøksmål for informasjon

Vingelen kirke- og skolemuseum, Vingelen

Forollhogna informasjonssenter, Bunåva i Vingelen

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:27.08.2013)