Ledalen

 

Landskapsvernområdet ligger i Holtålen kommune og dekker et totalareal på 26 km2. Ledalen er en gammel seterdal, men med liten aktivitet i dag. Her finnes ulike utforminger av gammel kontinuitetsskog av gran og furu. Det er gjort flere funn av slagghauger etter myrmalms-melting.

 

Både natur- og kulturlandskapskvaliteter ligger til grunn for vernet av Ledalen landskapsvern-område. Ledalen er en vegløs dal som frem til midten av 1900-tallet ble utnyttet til tradisjonell seterdrift med melkeproduksjon. I dag utnyttes området i første rekke som husdyrbeite.

I de nordligste delene av verneområdet er det barskog med både gran og furu. Deler av denne skogen har et urskogpreg med trær av svært høy alder. Denne barskogen er hovedårsaken til at det er innført plantelivsfredning i området. I tillegg finnes det myrområder med både botaniske og ornitologiske kvaliteter.

 

Formål med vernet

Formålet med opprettelsen av Ledalen landskapsvernområde er:

  • å verne om flora og vegetasjon med spesiell vekt på høgstaude-fjellbjørkeskog og de ulike utforminger av gammel kontinuitetsskog av gran og furu.
  • å ta vare på et særpreget kulturlandskap der seterbebyggelse, setervoller og kulturminner er sentrale elementer i landskapsbildet. .

 

Forvaltningsplan

Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan (forvaltningsveileder) felles for Øyungen og Ledalen landskapsvernområder, datert april 2002. Les her

 

Bildegalleri

Bilder fra Ledalen landskapsvernområde (kommer....)

Relaterte dokumenter

Verneforskrift for Ledalen landskapsvernområde

Faktaark naturbase (DN)

 

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:07.11.2012)