Grøntjønnan naturreservat

Grøntjønnan naturreservat (Tynset) ble opprettet i desember 1981, og er på totalt 5400 dekar. Våtmarksområdet her har et yrende fugleliv om sommeren.
Grøntjønnan naturreservat (Tynset) ble opprettet i desember 1981, og er på totalt 5400 dekar. Våtmarksområdet her har et yrende fugleliv om sommeren., Foto: Arne Nyaas

Grønntjønnan naturreservat ble fastsatt ved kgl.res. av 18.desember 1981. Reservatet dekker et areal på 5,4 km2 og ligger over skoggrensa ca. 10 km øst for Yset på Kvikne i Tynset kommune. Grønntjønnan er et våtmarksområde med frodig vegetasjon og rikt fugleliv. Bergartene i området er næringsrike og forvitrer lett.

 

Elva Ya bukter seg stilleflytende gjennom reservatet. Gamle elveløp er avsnørt som kroksjøer. Det vokser en rekke kravfulle og spesielle plantearter i reservatet. Til tross for at Grøntjønnan ligger i høyfjellet er antallet påviste fuglearter knyttet til våtmark blant de høyeste som er registrert i våtmarksreservatene i Hedmark. Naturreservatet er et viktig hekkeområde for ender og vadefugl.

 

Formål med fredningen:

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand og å verne om vegetasjonen, det spesielt rike og interessante fuglelivet og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

 

Forvaltningsplan

Det ble utarbeidet en forvaltningsplan for Grønntjønnan naturreservat i 2001. Planen gjelder i utgangspunktet for perioden 2003 – 2012, og forutsettes da revidert.  Les planen her 

 

Bildegalleri

Bilder fra Grøntjønnan

Les mer 

 

Relaterte dokumenter

Verneforskrift for Grøntjønnan naturreservat
Om Grøntjønnan i naturbase

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:12.08.2015)