Forollhogna nasjonalpark

Sannsynligheten er stor for at det alltid har vært villrein i Forollhogna-området. Ingen verifiserbar kilde sier det motsatte.
Sannsynligheten er stor for at det alltid har vært villrein i Forollhogna-området. Ingen verifiserbar kilde sier det motsatte., Foto: Trond Are Berge

 

Forollhogna nasjonalpark (også kalt Gauldalsvidda) er et åpent og relativt uberørt fjellområde på grensa mellom Sør-Trøndelag og Hedmark. Nasjonalparken er på 1059 km2 og berører 6 kommuner.

Området har et variert plante- og dyreliv og en livskraftig villreinstamme og aktivt landbruk med dyr på utmarksbeite. Her finnes svært gode biotoper for rype.  Gjennom generasjoner har fjellområdet vært viktig for jakt, fiske og fangst og som viktig beiteområde for bufe fra seterdalene som omkranser nasjonalparken. Forollhogna-toppen (1332 m.o.h) er et landemerke i fjellområdet som ellers er preget av slake, rolige og lettgåtte fjell. Området er ikke spesielt tilrettelagt for friluftsliv.

Formålet med vernet av Forollhogna er tredelt:

  1. Å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde
  2. Å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert vegetasjon med stort innslag av kravfulle plantearter og et rikt dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme
  3. Å verne om kulturminner og kulturlandskapsinnslag

 

Forollhogna nasjonalpark og 8 tilhørende landskapsvernområder ble vernet 21.desember 2001. Nasjonalparken berører 6 kommuner: Midtre Gauldal, Rennebu og Holtålen kommuner i Sør-Trøndelag og Os, Tolga og Tynset kommuner i Hedmark. Røros kommune er kun berørt av landskapsvernet.

Forvaltningsplan
Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for nasjonalparken, trykt i 2004. Les her

Bildegalleri
Bilder fra Forollhogna nasjonalpark 

Relaterte lenker:
Informasjon om Forollhogna nasjonalpark (DN)
Brosjyre om Forollhogna nasjonalpark (DN)

Verneforskrift for Forollhogna nasjonalpark (Lovdata)
Kart (Naturbase)

Aktuelle nettadresser:
www.hognareinen.no Informasjon om villrein og villreinforvaltning i Forollhogna

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:27.08.2013)