Budalen

På beite i Synnerdalen i Budal.
På beite i Synnerdalen i Budal., Foto: Trond Are Berge

 

Budalen landskapsvernområde er på 33,6 km2 og ligger i den sørlige delen av Midtre Gauldal kommune. Verneområdet omfattes av Budalsdalen som strekker seg fra Tovmoen og sørøstover til Synnerdalen. Rik vegetasjon har gitt grunnlag for aktiv seterdrift, slått og utmarksbeite. Mange funn av kulturminner vitner om bruk gjennom lang tid.

 

Området omfatter området som strekker seg fra Storbudalen til Synnerdalen. I dalbunnen renner elva Bua, som nord for verneområdet løper sammen med elva Ena. De to elvene renner sammen med Gaula. Det finnes ingen større innsjøer. Høydenivået innenfor verneområdet er ca. 600 – 1000 m.o.h. med høyeste punkt på Rogneskletten, 1019 m.o.h. 

Lettforvitrende og kalkrik berggrunn gir opphav til et næringsrikt jordsmonn. De vanligste typene fjellbjørkeskog er lav/mose- og lyngvegetasjon, og lågurtskogvegetasjon på vestsiden. Kulturpåvirkningen i form av slått, beite, lauing og hogst har skapt en engpreget fjellbjørkeskog over store deler av den vestlige siden. På østsiden er kulturpåvirkningen vesentlig større.


Det er registrert 151 karplantearter i området, hvorav 138 arter er funnet i utmark og 86 på setervoller. Dette er et svært høyt antall, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Av spesielt interessante arter kan nevnes marinøkkel, bakkesøte, snøsøte, fjellnøkleblom, brudespore, kvitkurle, engmarihånd og huldrestarr. Det er registrert lokaliteter med svært interessant beitemarkssopper i området.

I området er det mange verdifulle seteranlegg og kulturminner som steinalderboplasser, fangstsystemer, slagghauger, jernvinner, hustufter, tjæremiler og samiske kulturminner. Dalen har vært viktig for jernutvinning i forhistorisk tid. I dag er det seterbruket som preger landskapet. Det er fortsatt seterdrift i dalen. 

Ved Storbekkøya museumsseter er det anlagt en kultursti. Vitenskapsmuseet har hatt et eget undersøkelsesområde i Budalen i forbindelse med DYLAN-prosjektet (Dynamiske landskap – mennesker i samspill). Les mer

 

Formål med vernet

Formålet med opprettelsen av Budalen landskapsvernområde er å ta vare på et særpreget natur- og kulturlandskap med tilhørende planteliv, der seterlandskapet med seterbebyggelse, setervoller og kulturminner utgjør en vesentlig del av landskapets egenart. 

 

Forvaltningsplan

Forvaltningsplan for Endalen, Budalen og Forddalen (pdf)

 

Bildegalleri

Bilder fra Budalen landskapsvernområde (kommer...)

 

Relaterte dokumenter

Verneforskrift for Budalen landskapsvernområde

Kart og faktaark fra naturbase (DN)

 

Anbefalt litteratur:

Natur- og kulturminner i Budalen landskapsvernområde: Arkeologiske, historiske, vegetasjonshistoriske og økologiske undersøkelser i DYLAN-prosjektet. Forfattere er Thyra Solem, Lars Stenvik, Aud Mikkelsen Tretvik, Kristian Hassel, Dag-Inge Øien, Egil Ingvar Aune, Per Sjögren, Marc Daverdin, Magni Olsen Kyrkjeeide & Gunnar Austrheim. En pdf av rapporten kan lastes ned her.

 

NTNU, Vitenskapsmuseet:

Rapporten fra fokusgruppen i DYLAN “Landskapsvernområder 2030: Strategisk dialogprosess med aktive brukere fra fire Landskapsvernområder i fjellet” er nå trykket og kan lastes ned som pdf-fil her.

 

Voll, Per Gunnar. 2009. Buene i Budaslfjella

 

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:10.11.2012)