Verneområdene i Forollhogna

Spellmovollen i Vangrøftdalen, foto: Amund Spangen

Forollhogna-området er et tilnærmet urørt høgfjellsområde omgitt av daler med tradisjonsrik bebyggelse, aktivt landbruk og levende setermiljø. Forollhogna nasjonalpark med 8 tilgrensende landskapsvernområder ble samlet vernet ved Kgl. res. 21. desember 2001. I tillegg inngår Grønntjønnan naturreservat (fredet ved Kgl. res. av 18.des 1981) som en naturlig del av fjellområdet.

Verneområdene i Forollhogna er et naturlig sammenhengende område på rundt 1500 km2 der fjellområdet i hovedsak har status som nasjonalpark, mens seterdalene inn mot fjellet er landskapsvernområder. Totalt inngår ti verneområder i den lokale forvaltningen av Forollhogna. Les mer om det enkelte verneområdet nedenfor. I tillegg finnes flere mindre verneområder i randsona som forvaltes av de respektive fylkesmenn.

Kart over verneområdene i Forollhogna Les mer

Korte fakta (arealdata) Les mer (pdf)

 

 


Forollhogna nasjonalpark

Sannsynligheten er stor for at det alltid har vært villrein i Forollhogna-området. Ingen verifiserbar kilde sier det motsatte.

  Forollhogna nasjonalpark (også kalt Gauldalsvidda) er et åpent og relativt uberørt fjellområde på grensa mellom Sør-Trøndelag og Hedmark. Nasjonalparken er på 1059 km2 og berører 6 kommuner.

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:27.08.2013)

Endalen

Hiåvollan i Endal statsallmenning.

  Endalen landskapsvernområde er på 35,6 km2 og ligger i den sørvestlige delen av Midtre Gauldal kommune. Verneområdet omfatter den sørlige delen av Endalsdalen som er en relativt åpen dal. Rik vegetasjon har gitt grunnlag for aktiv seterdrift, slått og utmarksbeite. Mange funn av kulturminner vitner om bruk i lang tid.

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:10.11.2012)

Budalen

På beite i Synnerdalen i Budal.

  Budalen landskapsvernområde er på 33,6 km2 og ligger i den sørlige delen av Midtre Gauldal kommune. Verneområdet omfattes av Budalsdalen som strekker seg fra Tovmoen og sørøstover til Synnerdalen. Rik vegetasjon har gitt grunnlag for aktiv seterdrift, slått og utmarksbeite. Mange funn av kulturminner vitner om bruk gjennom lang tid.

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:10.11.2012)

Forddalen

Litjsjøen i Nekjådal statsallmenning.

  Forddalen landskapsvernområde er på 30,9 km2 og ligger alt vesentligst i den sørøstlige delen av Midtre Gauldal kommune, mens ca. 2 km2 ligger i Holtålen kommune. Verneområdet omfatter de øvre delene av Forddalen og Nekjådalen.

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:10.11.2012)

Ledalen

  Landskapsvernområdet ligger i Holtålen kommune og dekker et totalareal på 26 km2. Ledalen er en gammel seterdal, men med liten aktivitet i dag. Her finnes ulike utforminger av gammel kontinuitetsskog av gran og furu. Det er gjort flere funn av slagghauger etter myrmalms-melting.

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:07.11.2012)

Øyungen

Øyungen sett sørfra med Røhovde i horisont.

  Øyungen landskapsvernområde er på 71 km2 og ligger hovedsakelig i Holtålen kommune. 6 km2 ligger i Røros kommune. Mange sjøer preger landskapsvernområdet. Øyungen er den største og utgjør 6,3 km2. Området er variert fra fjell, til myr, vatn, barskog og fjellbjørkeskog. Det er mange setrer i området, men få i aktiv drift.

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:07.11.2012)

Vangrøftdalen-Kjurrudalen

På tur hjem etter en sommer på setra i Skarvdalen.

  Vangrøftdalen og Kjurrudalen landskapsvernområde ligger i Os kommune og er det største landskapsvernområdet i randsona til Forollhogna. Området utgjør 126 km2. Rik og variert vegetasjon har gitt grunnlag for aktiv bruk av utmarksressursene gjennom lang tid.  Aktiv bruk av utmarka preger fortsatt området med setring, utmarksbeite og slått.    

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:06.11.2012)

Londalen-Ørvilldalen

Bjørnntjønnan med Gjersjøhøgda i horisont.

  Londalen – Ørvilldalen ligger i Tolga kommune er 49,7 km2 stort. Landskapet er kupert med to dominerende forsenkninger langs elva Lona og Ørvilla. Spor fra siste istid preger landskapsbildet i spesielt nordre del av verneområdet. I søndre del av verneområdet er det aktiv seterdrift, mens det i nordlig del av dalen er aktivt beite med sau.

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:27.08.2013)

Magnilldalen-Busjødalen

Jakta er over og villreinen roer ned, her på høydedraget nordøst for Magnillsetra.

Magnilldalen og Busjødalen er to seterdaler som ligger i Tynset og Tolga kommuner. Området er på 78 km2. Området er kupert og variert og innehar flere vatn, myrer, fjell, beite-  og seterlandskap. Ved Magnillsjøan er det ei åpen og spesielt fin setergrend. Området er et viktig beiteområde for villrein i Forollhogna. 

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:11.07.2019)

Grøntjønnan naturreservat

Grøntjønnan naturreservat (Tynset) ble opprettet i desember 1981, og er på totalt 5400 dekar. Våtmarksområdet her har et yrende fugleliv om sommeren.

Grønntjønnan naturreservat ble fastsatt ved kgl.res. av 18.desember 1981. Reservatet dekker et areal på 5,4 km2 og ligger over skoggrensa ca. 10 km øst for Yset på Kvikne i Tynset kommune. Grønntjønnan er et våtmarksområde med frodig vegetasjon og rikt fugleliv. Bergartene i området er næringsrike og forvitrer lett.  

(Publisert:27.08.2012 Sist endret:12.08.2015)