Tiltak

Rydding av kratt og småbjørk på Kløftåsfloen i Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde. (Foto: Arne Nyaas)


Hvert år blir det bevilget midler til tiltak i verneområdene over statsbudsjettet. Les mer om foreslåtte bevilgninger for Statens naturoppsyn for budsjettåret  2013 i Prop. 1 S (2012–2013)

 

Bestillingsdialog med SNO
Hver  høst (oktober – desember) gjennomføres det en bestillingsdialog  mellom nasjonalpark-styret og SNO lokalt. Bestillingsdialogen er tredelt:

  • oppgaver som SNO utfører selv
  • tjenestekjøp fra lokale fjellstyrer og utmarkslag
  • behov for tiltaksmidler.


Tjenestekjøp
(1426.21) er en egen driftsutgiftspost, der det kan gjøres tjenestekjøp knyttet til oppsyn, skjøtsel, tilrettelegging, informasjon, rettledning.

Tiltakspost  (1426.30)
En egen pott er avsatt til tiltak i større verneområder, tiltakspost 1426.30. Midlene går til tiltak som er nødvendige for å ta vare på verneverdiene, inkludert utgifter til informasjon, skjøtsels- og tilretteleggingstiltak. Nasjonalparkstyret prioriterer tiltak, mens SNO og DN foretar endelig tildeling.

 

Nasjonalparkstyrets egne tiltaksmidler (1426.30)

Under kapittel  1426, post 30 er det også avsatt egne tiltaksmidler for nasjonalpark- og verneområdestyrene. Dette er penger som skal nyttes til skjøtsel og tilrettelegging i tråd med den enkelte forvaltningsplan for verneområdene og slik det enkelte styret prioriterer.

SNO og vedlikeholdsansvar
Eierskap for tiltakene er en viktig diskusjon, og i utgangspunktet er forvaltningsmyndigheten (nå: nasjonalparkstyret) kun eiere av grensemerker, løveskilter og informasjonsskiltene. Disse har  SNO et ansvar for å vedlikeholde.

Det er gitt penger til andre formål hvor forvaltningsmyndigheten  ikke er eier selv om forvaltningsmyndigheten i flere av tilfellene har tatt initiativ til tiltakene. Eksempelvis er dette benker, gapahuk, bru, klopper, trimpostkasse, informasjonstavler, parkeringsplasser, osv. For slike tiltak påhviler ikke vedlikeholdsansvaret på SNO.  

 

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:03.09.2015)

Oppstartede tiltak

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)

Gjennomførte tiltak

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:22.02.2012)

Planlagte tiltak

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:16.10.2012)

Bestillingsdialog

Hver  høst (oktober – desember) gjennomføres det en bestillingsdialog  mellom nasjonalpark-styret og SNO lokalt. Bestillingsdialog er tredelt: oppgaver som SNO utfører selv, tjenestekjøp fra lokale fjellstyrer og utmarkslag og en tiltakspost. Tjenestekjøp med fjellstyrer (1426.21)  er en egen driftsutgiftspost. Posten skal dekke tjenestekjøp til statlig naturoppsyn som følger av rammeavtalene o...

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:16.10.2012)